فارسی
English

دستگاه های بدنسازی HUR 

دستگاه های بدنسازی HUR از فناوریNatural Transmission بر پایه فناوری پنوماتیک استفاده می کنند. این فنـاوریباعث کـارایی بیشتـر، کم صدایی، ایمنی، بدون آسیب به عضـلات و مفـاصـل در استفـاده از دستگـاه هـا می گـردد. نتیجـه ایـن امر، تمرینی مـؤثرتر و ایمـن تر برای افـراد در همـه سنیـن و بـا هـر سطـح توانایی و آمادگی جسمانی است.

​​​​​​​دستگاه های بدنسازی HUR باعث تمرینی مؤثرتر و ایمن تر برای افــراد در همه سنین و با هر سطح توانایی و آمادگی جسمانی است. ورزشکاران حرفه ای، سالمندان، جوانان و کودکان در هر سطح آمادگی و با هر شرایط جسمـی از جملـه معلـولیت و نـاتـوانی مـی تـوانند سطــح آمـادگـی جسمـانی خـود را بـا استفـاده از دستگــاه ها و تمرینات مرتبط بهبود بخشند.

------------------------------------------

با ما در تماس باشید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :