فارسی
English

تمرینات تخصصی فوتبال، تنیس و ... 

هر تنیس باز و فوتبالیستی خواهان این است که هرچه بهتر بازی کند و پیــروز هــر بــازی باشــد. کـافـی اسـت آمـادگی عضــلات بـدن یک تنیـسور یـا فـوتبـالیست بـالاتر رود تـا خودش به تغییـرات شـگــرف پی ببرد. بهترین تمرینات تنیس، فوتبال و ســایــر رشتــه ها به ویژه تمرینات بدنســازی تخصصــی، شامل کار با توپ و شبیه سازی فضـای تمرینی و مسـابقه می بـاشد. این مجمــوعه تمرینات شــامل تمرینــات پیش فصل و مسابقات و ریکاوری می شود.

---------------------------------------------

با ما در تماس باشید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :